Disclaimer

Disclaimer

1. Aanvaarding

2. Docspro Website

3. Informatie over cookies

4. Gebruik

5. Disclaimer

6. Aansprakelijkheid

7. Privacy Policy

8. Handelsmerk

9. Toepasselijk recht

10. Auteursrecht

1. Aanvaarding
Docspro, a Canon Company (in het vervolg aan te duiden als ‘Docspro’) stelt zijn website ter beschikking op basis van de volgende voorwaarden (“Voorwaarden”). Het bezoeken van één of meerdere sites houdt automatisch in dat u deze Voorwaarden accepteert. Docspro kan deze Voorwaarden geregeld aanpassen en zal de aldus aangepaste voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving op zijn websites publiceren. Controleert u voorafgaand aan elk bezoek, of zich wijzigingen in de Voorwaarden hebben voorgedaan.

2. Docspro Websites
Op de Docspro websites vindt u informatie over bepaalde producten en diensten van Docspro en kunt u bijkomende informatie aanvragen. De website www.docspro.nl is de hoofdsite van Docspro. De op deze site genoemde links naar dealers en distributeurs dient u te gebruiken om aanvullende informatie over onze producten en diensten te krijgen.

3. Informatie over cookies
Meer informatie over ons cookiebeleid.

4. Gebruik
De Docspro Websites en de informatie die zij bevatten, worden gratis ter beschikking gesteld en zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Alle gegevens op deze website dienen uitsluitend ter informatie. Docspro behoudt zich het recht voor de Docspro Websites te wijzigen of vragen niet te beantwoorden indien deze door Docspro als niet relevant met betrekking tot de inhoud van de sites of de activiteiten van Docspro in het algemeen worden beschouwd.

In een aantal gevallen zal Docspro u vragen uw persoonlijke gegevens via de site aan ons door te geven als deze nodig zijn voor het uitvoeren van persoonsgebonden activiteiten. Dit wordt van tevoren duidelijk kenbaar gemaakt. Behoudens de verplichtingen van Docspro in het raam van de Privacy Policy wordt alle informatie of al het materiaal dat via de Docspro Websites naar Docspro wordt gestuurd, beheerd met inachtname van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

Door informatie of materiaal (anders dan persoonsgebonden informatie) naar Docspro te sturen, geeft u Docspro het onbeperkte, onomkeerbare recht deze informatie of dit materiaal te gebruiken, te reproduceren, ten toon te stellen, uit te voeren, aan te passen, door te sturen en te verspreiden. U geeft Docspro tevens de vrijheid om gebruik te maken van de ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons, om welke reden ook, toestuurt.

U verbindt zich ertoe via de websites geen materiaal te publiceren of te versturen dat redelijkerwijze kan worden beschouwd als: (i) lasterlijk, smadelijk, obsceen, agressief, grof, aanzettend tot rassenhaat, discriminerend of godslasterlijk; (ii) in strijd met vertrouwelijkheids- of privacy-verplichtingen, of handelsgeheimen; (iii) een inbreuk op de eigendomsrechten van derden, of waarvoor u niet over alle nodige licenties en/of goedkeuringen beschikt; (iv) een andere wetsovertreding.

U verbindt zich er ook toe via de websites geen informatie te verzenden die zou kunnen beschouwd worden als, of aanzettend tot, misdadig gedrag, dat aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of op een andere manier in strijd zou zijn met de wet van een bepaald land of een bevoegde autoriteit, of een in breuk zou vormen op de rechten van een derde partij die om het even waar ter wereld afdwingbaar zijn.

Docspro behoudt zich het recht voor elk materiaal waarvan redelijkerwijze kan worden aangenomen dat het verboden is door deze Sectie 3, of dat in andere opzichten ongepast is, van de website te verwijderen. Niettegenstaande de vorige bepalingen erkent u dat Docspro geen controle heeft over de inhoud van de websites die ter beschikking worden gesteld door andere gebruikers, en dat Docspro niet beweert de inhoud van dergelijke websites te controleren om de nauwkeurigheid, de geschiktheid of de conformiteit ervan met de in deze Voorwaarden vermelde principes te garanderen.

U mag vanaf andere websites naar de Docspro websites linken mits de inhoud van deze sites niet kan worden beschouwd als immoreel, ongepast of op andere wijze conflicterend met de belangen van Docspro, zulks ter beoordeling van Docspro. Indien Docspro u daarom verzoekt dient elke link naar een Docspro website onverwijld te worden verwijderd.

Alle informatie, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) tekst, muziek, geluid, foto’s, grafieken, beelden, video, databestanden, digitale downloads en software) die deel uitmaakt van de door Docspro beheerde Websites, is eigendom van Docspro en zijn leveranciers en wordt beschermd door Europese, Japanse en internationale auteursrechten.

Docspro geeft u enkel toestemming om de Informatie uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden op voorwaarde dat u geen enkele van de Informatie afgeleide creatie wijzigt of maakt, deze reproduceert, publiekelijk vertoont, uitvoert, distribueert of op enige andere manier gebruikt voor enig publiek of commercieel doel. Het gebruik van de Informatie op enige andere website of computernetwerk voor eender welk doel is verboden.

Indien u de Gegevens wil gebruiken op een manier die hierboven niet wordt toegelaten, dient u voorafgaande toestemming te verkrijgen van de desbetreffende eigenaar van de auteursrechten op deze Informatie, d.w.z Docspro, zijn leveranciers of andere partijen.

Indien u een deel van de Inhoud rechtstreeks wil citeren in eender welk gedrukt medium, zoals magazines, vraag dan toestemming aan de Webmaster via marketing@docspro.nl. Indien u een deel van de Informatie op CD of op een ander medium wil publiceren, geef dan precies aan welk deel van de informatie u wilt publiceren.

U gaat akkoord om Docspro en de filialen van Docspro te vrijwaren van en te vergoeden voor elke claim, eis, verlies of schade als gevolg van inbreuken op de bepalingen in deze Sectie 3.

5. Disclaimer
Docspro is niet aansprakelijk voor enige voorwaarden, garanties, voorstellingen of andere elementen met betrekking tot de inhoud van en de informatie op de Docspro Website, de levering of de beweerde levering, het niet-leveren of de vertraging in de levering van om het even welk product en om het even welke service in verband met de Docspro Website. Docspro is evenmin aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, de volledigheid of de actualiteitswaarde van deze website die ook buiten de bepalingen van deze sectie 4 de relatie tussen Docspro en u kunnen beïnvloeden, of die op een andere manier geïmpliceerd worden door, of opgenomen zijn in deze Voorwaarden of in een ander contract, door verordeningen, wettelijke bepalingen of op een andere manier. U begrijpt en aanvaardt dat u de Docspro Websites gebruikt op eigen risico en dat Docspro niet garandeert dat de Docspro Websites aan uw vereisten zal voldoen, noch dat hij altijd beschikbaar, vrij van fouten of veilig zal zijn. Alle inhoud of diensten die door Docspro ter beschikking worden gesteld via de Docspro Websites of in verband met de Docspro Websites, worden aangeboden “ZOALS ZE ZIJN” of “ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN”. Docspro verleent geen garanties of onderschrijving, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de inhoud of diensten die via de Docspro Websites, of in verband met de Docspro Websites ter beschikking worden gesteld. Docspro behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken inhoud of diensten die in de Docspro Websites worden aangeboden, te wijzigen of te verwijderen.

Disclaimer (externe websites)
De Docspro Websites bevatten links naar websites van distributeurs van de Docspro producten zoals die op onze websites te zien zijn. Deze links worden ter beschikking gesteld voor uw gemak, teneinde u toe te laten na te gaan welke uw dichtstbijzijnde distributeur is, welke van onze producten er verkrijgbaar zijn, en eventueel online tot bestelling over te gaan.

Deze links impliceren evenwel niet dat Docspro enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor deze websites, hun inhoud of gebruik. Docspro heeft geen enkele controle over deze websites en kan derhalve niet instaan voor hun nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid. Docspro aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid, noch uitdrukkelijk noch impliciet met betrekking tot deze websites.

6. Aansprakelijkheid
Docspro, elke andere partij die betrokken is bij (al of niet betrokken bij de creatie, de productie, het onderhoud of de publicatie van deze Docspro Website), of bestuurders, directeurs, medewerkers, aandeelhouders of agenten van Docspro zijn niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor welke schade of welk verlies ook dat aan u of een derde wordt berokkend, inclusief en zonder beperking, elk direct of indirect verlies of schade, verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, financiële middelen, of elk verlies of schade ontstaan door, of in verband met het onderbreken van uw activiteiten), door onrechtmatig gebruik (inclusief nalatigheid van welke aard ook), op grond van contracten of andere gronden die verband houden met de Docspro Websites, of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de resultaten van het gebruik van deze Docspro Website of het materiaal op dergelijke website. Dat geldt tevens voor, maar blijft niet beperkt tot verlies of schade door virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of ander eigendom kunnen aantasten doordat u deze Docspro Websites bezoekt of gebruikt, of doordat u materiaal van deze Docspro Websites of andere websites die eraan gekoppeld zijn, download. Dit alles heeft evenwel geen invloed op uw wettelijke rechten.

Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Docspro uitsluiten of beperken voor (i) overlijden of verwondingen veroorzaakt door haar nalatigheid, (ii) fraude, of (iii) elke aansprakelijkheid die onder de geldende wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt.

7. Privacy-policy
Het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Docspro zoals beschreven in deze sectie 6 wordt beheerst door de Wet bescherming persoonsgegevens. De informatie die u in een registratieformulier of op een andere manier verstrekt via de Docspro Websites, zal gebruikt worden door Docspro om de informatie en diensten aan te bieden die u via de Docspro Websites hebt aangevraagd.

De filialen of agenten van Docspro kunnen deze informatie van tijd tot tijd gebruiken voor marketingdoeleinden, of om u te informeren over de andere producten of diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren. In het betreffende vakje in uw registratieformulier kunt u aangeven of u dergelijke informatie wenst te ontvangen.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere filialen van Docspro en aan derden (zoals hosting service providers) voor de hogervermelde en voor administratieve doeleinden. In het raam hiervan kunnen uw gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. Sommige bestemmelingen kunnen zich bevinden in landen waar niet dezelfde wetten in verband met de persoonlijke gegevens gelden als in de lidstaten van de EU. Wij doen evenwel ons uiterste best teneinde de vertrouwelijkheid en de veiligheid van uw informatie te beschermen. Het is onze doelstelling uw persoonlijke gegevens te beschermen. Ze worden bewaard in beveiligde computer- en manuele dossiers en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan degene die in deze Privacy Policy worden vermeld.

De server die Docspro gebruikt om deze informatie op te slaan is uitsluitend toegankelijk voor bevoegd personeel, is met het Internet verbonden via een firewall en is bijgevolg niet toegankelijk voor het publiek. Bij uw bezoek aan de Docspro Website worden er deeltjes informatie, cookies genaamd, op uw computer geplaatst om statistische informatie te verzamelen, zoals navigatiepaden, aantal bezoeken, klanten die terugkeren en aantal bezoeken per pagina. De enige persoonlijke informatie die een cookie kan bevatten is informatie die u zelf verstrekt. Een cookie kan geen gegevens lezen op uw harde schijf. Wij gebruiken deze cookies om te bepalen hoe nuttig de informatie is die wij verstrekken en hoe gebruiksvriendelijk onze websites zijn. Docspro deelt de informatie uit de cookies niet met andere niet-Canon entiteiten en verkoopt ze niet aan derden. Als u geen cookies van onze website wilt ontvangen kunt u uw browser zodanig instellen dat hij u vraagt of u cookies aanvaardt en u ze kunt weigeren als uw browser deze vraag stelt. U kunt ook cookies weigeren door ze uit te schakelen in uw browser.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om ons in staat te stellen u de gevraagde informatie en diensten te verstrekken, of voor elke bijkomende wettelijk vereiste periode. Deze Privacy Policy kan van tijd tot tijd door Docspro worden gewijzigd.

8. Handelsmerk
U mag de handelsmerken of logo’s van Docspro op geen enkele manier tonen of gebruiken zonder voorafgaande en aantoonbare toestemming van Docspro.

9. Toepasselijk recht
Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan en werden opgesteld conform het Nederlands recht. Voor geschillen in verband met deze voorwaarden zijn uitsluitend de Nederlandse rechtbanken bevoegd.

10. Auteursrecht
Copyright © Docspro 2017. Alle rechten voorbehouden. Het is ten strengste verboden om het even welk materiaal of software dat zich op de Docspro Websites bevindt, of op een met de Docspro Websites verband houdend medium werd opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verdelen of te publiceren, of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Docspro.

Versie 1.0
Publicatiedatum: december 2017

Meer weten?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ons ook bereiken via sales@docspro.nl of bellen met +31 (0) 172 – 419 334.